Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart
Pagina 1 van de officiële Oprichtingsakte van de VT, gedateerd 10 april 1933.

Pagina 1 van de officiële Oprichtingsakte van de VT, gedateerd 10 april 1933. Met dank aan het Nationaal Archief in Den Haag.

Pagina 2 van de officiële Oprichtingsakte van de VT, gedateerd 10 april 1933.

Pagina 2 van de officiële Oprichtingsakte van de VT, gedateerd 10 april 1933. Met dank aan het Nationaal Archief in Den Haag.

Omdat de tekst van deze kopieën slecht leesbaar is, vooral die van pagina 1, is hieronder de tekst in getypte vorm weergegeven. De tekst is letterlijk overgenomen, slechts op leestekens is af en toe afgeweken van het origineel.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 11 mei 1933, no. 92

No. 842.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: N.V. Vereenigde Tankreederij, te Rotterdam.

Heden, 10 april 1933, compareerde voor mij, mr. Cornelis Dirk Tukker, notaris residerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na toe te noemen getuigen: de heer Philippus van Ommeren P.J. zoon, wonende aan de Westzeedijk 128 te Rotterdam, directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf (Phs. van Ommeren’s Shipping Business) N.V., welke naamlooze vennootschap directrice is van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij Motorschip ‘Pendrecht’, opgericht bij akte, op 20 juni 1916 voor den te Rotterdam geresideerd hebbende notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 juni 1916.
De comparant gaf te kennen: dat in een algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip ‘Pendrecht’, gehouden te Rotterdam 15 maart 1933, besloten is wijziging te brengen in de statuten van die naamlooze vennootschap en dat leden der directie en den leden van den raad van commissarissen der genoemde naamlooze vennootschap Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf (Phs. van Ommeren’s Shipping Business) N.V., zoo te zamen  als ieder hunner afzonderlijk, door die vergadering werden gemachtigd de verklaring den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren tegen bedoelde statutenwijziging niet is gebleken, te doen aanvragen, de door dien Minister ter verkrijging dier verklaring te eischen redactiewijzigingen en bijvoegingen aan te brengen en de statutenwijziging daarna bij notariële akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal, op 15 maart 1933 door den ondergeteekenden notaris mr. Cornelis Dirk Tukker geformeerd; dat de verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren in het overlegd ontwerp dezer akte niet is gebleken is afgegeven 6 april 1933, no. 845, welke verklaring aan deze minute is vastgehecht.
En verklaarde de comparant, in zijn gemelde qualiteit, alsnu, ter voldoening van den door gemelde vergadering opgedragen last, de statuten der naamlooze vennootschap Maatschappij Motorschip ‘Pendrecht’ te wijzigen zoodanig, dat zij voortaan komen te luiden als volgt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: N.V. Vereenigde Tankreederij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen of op andere wijze verkrijgen, het doen bouwen, het uitrusten, het exploiteren, het huren en verhuren, het vervreemden en bezwaren van tankschepen, alsmede het verrichten van alles wat tot een een en ander in den meest uitgebreiden zin kan worden gerekend te behooren.
Bovendien kan de vennootschap deelnemen in het kapitaal van scheepvaartondernemingen, reederijen of ondernemingen, waarbij de belangen der vennootschap zijn betrokken, alsmede zich borg stellen voor zoodanige maatschappijen in het kapitaal waarvan zij heeft deelgenomen.
De vennootschap zal zich direct noch indirect bezighouden met den opslag van goederen in landtanks in Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap eindigt 31 december 1942, tenzij de duur der vennootschap wordt verlengd.
Voor 1 Juli 1942 zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al dan niet continuatie der vennootschap. Het besluit tot continuatie der vennootschap kan slechts genomen worden met algemeene stemmen in een vergadering, waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens  de verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken, voor zoover die verklaring als dan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f. 1.000.000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f. 1000, waarvan geplaatst en volgestort 260 aandeelen. De overige aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanige voorwaarden als de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zal vaststellen, mits volgestort en niet beneden pari. De directie zal daarvoor ook zonder opdracht van de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch alsdan met machtiging van den raad van commissarissen, overeenkomsten, als bedoeld bij art. 40 a van het Wetboek van Koophandel, kunnen afsluiten.

Tot zover de oprichtingsakte van de Vereenigde Tankreederij. Het originele document is enkele artikelen langer, maar deze zijn voor het functioneren van de onderneming niet van werkelijk belang en daarom niet weergegeven.
Wanneer we naar deze oprichtingsakte kijken kunnen we ons aanvragen wat voor soort constructie hier nu feitelijk is toegepast. Eerst wordt gesproken over de 
naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorschip ‘Pendrecht’ van Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf (Phs. van Ommeren’s Shipping Business) N.V. en in artikel 1 over de N.V. Vereenigde Tankreederij. Het antwoord op deze vraag is redelijk eenvoudig. In 1916 richtte Van Ommeren een Naamloze Vennootschap op voor het in de vaart brengen van het zeegaande motortankschip PENDRECHT. In die jaren, aan het begin van de twintigste eeuw, was het nog gebruikelijk voor ieder schip afzonderlijk een aparte Naamloze Vennootschap op te richten. Toen het motortankschip PENDRECHT in januari 1933 werd verkocht aan Trinidad Leaseholds Ltd, beschikte Van Ommeren over een Naamloze Vennootschap, die in feite ‘leeg’ was. Om geld te besparen bij het oprichten van de Vereenigde Tankreederij besloot Van Ommeren deze lege vennootschap te gebruiken voor het oprichten van de Vereenigde Tankreederij. Het omzetten van een bestaande vennootschap was namelijk beduidend goedkoper dan het oprichten van een geheel nieuwe.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Van Ommeren Shipping. Foto: Internet.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf. Foto: Internet – met dank.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Van Ommeren Shipping. Foto: Internet.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf, voor groot onderhoud aan de werf. Foto: Internet – met dank.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Van Ommeren Shipping. Foto: Internet.

Het motortankschip PENDRECHT (1916-1933) van Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf. Het schip heeft zojuist gelost en heeft speciale koelzuilen boven de tanks gehangen om deze te ventileren. Foto: Internet met dank.