Het portaal naar de Rijn- en binnenvaart

De ondergeteekenden:

I    de Handelsvennootschap onder de firma Pakhuismeesteren, gevestigd te Rotterdam, ten deze handelende zoo voor zich als voor zooveel noodig – voor:

 1. de naamlooze vennootschap: Tanklichter ‘Charlois VIII’’ gevestigd te Rotterdam;
 2. de naamlooze vennootschap: Motorboot Maatschappij ‘Charlois IX’, gevestigd te Rotterdam;
 3. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Tanklichter ‘Charlois X’, gevestigd in Rotterdam;
 4. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Tanklichter ‘Charlois XI, gevestigd in Rotterdam;
 5. de naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van den Tanklichter ‘Charlois XII, gevestigd in Rotterdam;
 6. de naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van den Tanklichter ‘Charlois XIV, gevestigd in Rotterdam;

II. – de naamlooze vennootschap: Nieuwe Matex N.V., gevestigd in Vlaardingen, ten deze handelende zoo voor zich als – voor                  zooveel nodig – voor de naamlooze vennootschap: N.V. Maatschappij Stoomschip ‘Vrede’, gevestigd in Vlaardingen.

III. – de naamlooze vennootschap: N.V. Tankmaatschappij ‘Dipping’, gevestigd te Rotterdam; en

IV. – de naamlooze vennootschap Phs. van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf (Phs. van Ommeren’s Shipping Business) N.V., gevestigd in Rotterdam:

in aanmerking nemende:

dat bij de deelname in het aandeelenkapitaal van de naamlooze vennootschap: N.V. Vereenigde Tankreederij, door de ondergeteekenden sub 1, II en III, van welke naamlooze vennootschap tot dusver van de ondergeteekende sub IV de eenige aandeelhoudster was (bedoeld wordt de Maatschappij Motorschip Pendrecht NV welke eigendom was van Phs. Van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf NV – redactie), door de ondergeteekenden sub I en II is te kennen gegeven, dat het haar, om redenen van mogelijke concurrentie, voor alsnog niet wenschelijk voorkwam, dat de ondergeteekenden sub I en II door haar deelname in het aandeelenkapitaal en door de daardoor ontstane mogelijkheid om een Commissaris der naamlooze vennootschap: N.V. Vereenigde Tankreederij te benoemen, een middel zouden verkrijgen om zich krachtens de door de statuten dier naamlooze vennootschap aan Commissarissen toegekende bevoegdheden over en weer nauwkeurige gegevens te verschaffen betreffende de vervoeren door de ander aan die naamlooze vennootschap opgedragen;

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

De Administratie der naamlooze vennootschap: N.V. Vereenigde Tankreederij zal worden gesplitst in een gedeelte, waarvan iedere Commissaris kennis mag nemen en een gedeelte, waarvan Commissarissen geen kennis mogen nemen, behoudens het bepaalde in het laatste lid van dit artikel.

Het laatst bedoelde gedeelte der administratie zal alleen mogen bevatten de vervoeren, waarvan geheimhouding wordt verlangd als bedoeld in artikel 2.

Ten aanzien van de gegevens vermeld onder letters a-b-e-g en h van artikel 2 zal steeds door den accountant der vennootschap worden gecontroleerd of zij in overeenstemming zijn met de in dat artikel bepaalde maandelijksche opgave. De accountant doet hiervan blijken in zijn rapport aan Commissarissen.

Deze regeling laat onverlet het recht aan twee van Commissarissen om door een door hem aan te wijzen deskundige volledige controle op de boeken en bescheiden der vennootschap te doen uitoefenen, zoomede om bij ernstige vermoeden van fraude of onregelmatigheden een eigen onderzoek naar alle zoodanige gegevens in te stellen als waarvan hij controle onder de dan bestaande omstandigheden in het belang van de onderneming wenschelijk of noodzakelijk acht.

Artikel 2.

De directie maakt binnen de eerste vijf dagen van iedere maand een staat op van alle vervoeren, welke de naamlooze vennootschap in de afgeloopen maand heeft uitgevoerd, welke staat ten aanzien van dezer vervoeren de volgende gegevens zal bevatten:

 1. den naam van het schip;
 2. den reisduur;
 3. de laad- en losplaats;
 4. den opdrachtgever;
 5. de hoeveelheid der lading;
 6. de soort der lading;
 7. de besomde vracht (eventueel het overliggeld);
 8. eventueel verdere bijzonderheden het vervoer betreffende.

Alvorens dezen staat aan Commissarissen te overhandigen, zal de Directie er zich echter van moeten overtuigen, dat de ondergeteekenden sub 1 en II, ieder voorzover de van of naar haar installatie uitgevoerde transporten betreft, tegen mededeeling dezer gegevens geen bezwaar maken. Te dien einde zal de Directie uiterlijk op den vijfde van iedere maand aan de ondergeteekenden sub I en II toezenden een uittreksel van bovenbedoelden staat, bevattende uitsluitend de gegevens de vervoeren, welke van of naar de betrokken installatie zijn uitgevoerd.

Indien vóór den tiende van de maand aan de Directie kennis wordt gegeven, dat men ten aanzien van één of meer in het uittreksel vermelde vervoeren geheimhouding van bepaalde gegevens wenschelijk acht – welke gegevens geen andere kunnen zijn dan die hiervoor sub c, d of f vermeld – zullen die gegevens niet in den aan Commissarissen te zenden staat worden opgenomen of op andere wijze ter kennis van Commissarissen worden gebracht.

Artikel 3.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor den duur der naamlooze vennootschap N.V. Vereenigde Tankreederij.
Aldus in viervoud opgemaakt en getekend te Rotterdam den vijfde april 1933.

N.V. PHS. VAN OMMEREN’S SCHEEPVAARTBEDRIJF

Phs. van Ommeren
J. Kroese.

HANDELSVENNOOTSCHAP ONDER FIRMA PAKHUISMEESTEREN

W.A. de Monchy.
J.A. de Monchy.

N.V. NIEUWE MATEX

P.D.N. Jonckheer.

TANKMAATSCHAPPIJ ‘DIPPING’

Matthijssen & CO
D. Kranenburg.

De directie,